Školský vzdelávací program Húsenička

Pri tvorbe Školského vzdelávacieho Programu Húsenička sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Pri voľbe obsahu a náročnosti jednotlivých tém a výchovných a vzdelávacích techník sme prihliadali na vekové osobitosti a individualitu detí.

Plnenie cieľových výkonových štandardov v podobe detských prác môžeme vidieť v galérii.

Celé znenie Školského vzdelávacieho Programu Húsenička je k dispozícii v našom zariadení.