Štátny príspevok na starostlivosť o dieťa

Podľa zákona č. 561/2008 Z .z . o príspevku na starostlivosť o dieťa má rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa (zákonný zástupca je osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu ) nárok na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa do 3 rokov dieťaťa.

Štát poskytuje príspevok rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa na úhradu za starostlivosť o dieťa. Nárok si môže uplatniť rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje a zabezpečuje starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov pomocou poskytovateľa (fyzickej alebo právnickej osoby na túto činnosť určenej) na území SR, na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde získajú potrebné informácie.